BASE ROSCADA C/VALVULA 4
GLT

Código:

30030010205

BASE ROSCADA C/VALVULA 4

BASE TIRETA 2 1/2
GLT

Código:

30030010150

BASE TIRETA 2 1/2

BASE TIRETA 2 3/4
GLT

Código:

30030010151

BASE TIRETA 2 3/4

BASE TIRETA 3
GLT

Código:

30030010152

BASE TIRETA 3

BASE TIRETA 3 1/2
GLT

Código:

30030010153

BASE TIRETA 3 1/2

BASE TIRETA 4
GLT

Código:

30030010154

BASE TIRETA 4

BASE TIRETA 4 1/2
GLT

Código:

30030010155

BASE TIRETA 4 1/2

BASE TIRETA 5
GLT

Código:

30030010156

BASE TIRETA 5

BASE TIRETA 6
GLT

Código:

30030010157

BASE TIRETA 6

BASE TIRETA C/VALVULA 2 1/2
GLT

Código:

30030010158

BASE TIRETA C/VALVULA 2 1/2

BASE TIRETA C/VALVULA 2 3/4
GLT

Código:

30030010159

BASE TIRETA C/VALVULA 2 3/4

BASE TIRETA C/VALVULA 3
GLT

Código:

30030010160

BASE TIRETA C/VALVULA 3

BASE TIRETA C/VALVULA 3 1/2
GLT

Código:

30030010161

BASE TIRETA C/VALVULA 3 1/2

BASE TIRETA C/VALVULA 4
GLT

Código:

30030010162

BASE TIRETA C/VALVULA 4

BASE TIRETA C/VALVULA 4 1/2
GLT

Código:

30030010163

BASE TIRETA C/VALVULA 4 1/2